Opublikowano 16 maj 2019

    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa w Sierpcu, informuje iż posiada do wynajęcia lokal użytkowy na działalność handlowo - usługową o powierzchni 97,5 m2 znajdujący się w budynku przy ulicy Piastowska 42 na parterze. Lokal do dyspozycji od dnia 01.06.2019r. 

Bliższe informacje udziela Zarząd Spółdzielni pod numerem telefonu 24 275-28-12, lub w biurze Spółdzielni ul. Piastowska 28 pokój Nr 8.

Opublikowano 10 maj 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko - Własnościowa w Sierpcu 
ul. Piastowska 28 , 09-200 Sierpc


Ogłasza przetargi nieograniczone na:

I.  Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Jana Pawła II 2.
II. Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Jana Pawła II 4.
III. Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Jana Pawła II 8.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, która jest  do odebrania w biurze Spółdzielni pokój Nr 1. Cena specyfikacji 50,00 zł brutto za 1 szt.

Termin składania ofert upływa dnia 22.05.2019r. do godz. 14.00.

1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości po 20 000,00 zł. za jeden budynek .
2.Zakupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na konkretny budynek upoważnia oferenta do przystąpienia do przetargu.
3.Spółdzielnia zastrzega, że Oferent może zrealizować maksymalnie dwa zadania inwestycyjne.

Miejsce składania wadium – kasa Spółdzielni w Sierpcu,
ul. Piastowska 28 lub przelewem na konto :
Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

Otwarcie ofert nastąpi 22.05.2019r. od godz. 16.00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej  w Sierpcu ul. Piastowska 28.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.

                                    Zarząd Spółdzielni
SML-W w Sierpcu

Opublikowano 10 maj 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko - Własnościowa w Sierpcu 
ul. Piastowska 28 , 09-200 Sierpc


Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont i modernizacja elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 18 w Sierpcu.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, która jest  do odebrania w biurze Spółdzielni pokój Nr 1. Cena specyfikacji 50,00 zł brutto za 1 szt.

Termin składania ofert upływa dnia 22.05.2019r. do godz. 14.00.

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości po 20 000,00 zł.
2. Zakupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia upoważnia oferenta do przystąpienia do przetargu.

Miejsce składania wadium – kasa Spółdzielni w Sierpcu,
ul. Piastowska 28 lub przelewem na konto :
Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

Otwarcie ofert nastąpi 22.05.2019r. od godz. 15.00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej  Lokatorsko - Własnościowej  w Sierpcu ul. Piastowska 28.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.

                                    Zarząd Spółdzielni
SML-W w Sierpcu

Opublikowano 7 maj 2019

    Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych w roku  2019 :
          
  • 31 maja 2019r.
  • 18 czerwca 2019r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.  W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.      

  
                       

Opublikowano 28 marzec 2019

       
        W nawiązaniu do prośby Rady Nadzorczej i wniosku Zarządu SML-W w Sierpcu Rada Miejska Sierpca podjęła uchwałę z dnia 13.03.2019 r. w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiące własność Gminy Miasto Sierpc.
Bonifikatę od opłaty ustalono w wysokości : 
1) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 25% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 15% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu zgłosi zamiar jednorazowego wniesienia opłaty korzystając z bonifikaty w wysokości 40%.
O dalszych działaniach będziemy na bieżąco informować naszych mieszkańców.

Zarząd SML-W W Sierpcu   

Opublikowano 8 marzec 2019

    Informujemy, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu w dniach 07/03/2019 r. i 08/03/2019 r. złożyły pisma do Burmistrza Miasta Sierpc oraz Rady Miejskiej Sierpc w sprawie uzyskania bonifikaty w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Sierpc, będących od dnia 01/01/2019 r. w użytkowaniu wieczystym naszej Spółdzielni.

Poniżej załączamy treść w/w pism : 

Pismo Zarządu  SML-W w Sierpcu

Pismo Rady Nadzorczej  SML-W w Sierpcu

Opublikowano 7 marzec 2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY OPŁAT ZA 
CENTRALNE OGRZEWANIE ORAZ DOSTAWY CIEPŁEJ WODY

   
    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informuje, iż z dniem 28.02.2019r wzrastają opłaty związane z centralnym ogrzewaniem i dostawą cieplej wody. Powyższe jest następstwem podwyższenia kosztów zakupu tych mediów od jednego ich dostawcy, którym jest Ciepłownia Sierpc sp. z o.o. w Sierpcu. Spółka ta uzyskała zgodę na wprowadzenie nowej taryfy na ciepło od Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

Pismo Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o w Sierpcu
Zarząd SML-W w Sierpcu


Opublikowano 21 styczeń  2019

    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa w Sierpcu, informuje iż posiada do wynajęcia lokal użytkowy na działalność handlowo - usługową o powierzchni 112 m2 znajdujący się w budynku przy ulicy Piastowska 18 na parterze. Bliższe informacje udziela Zarząd Spółdzielni pod numerem telefonu 24 275-28-12, lub w biurze Spółdzielni ul. Piastowska 28 pokój Nr 8.

       
              

Przydatne numery telefonów

Urząd Miasta Sierpc :24 275 86 86
Pogotowie energetyczne :991, 024 365-10-10
Pogotowie gazowe :992,024 262-24-38
Komenda Powiatowa Policji :24 275 92 00
Straż Miejska :24 275 20 66

Kontakt

Adres: Piastowska 28, 09-200 Sierpc
Sekretariat: 24 275-28-12
FAX: 24 275-37-37
E-mail: smlw.sierpc@wp.pl