Opublikowano 12 styczeń 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko - Własnościowa w Sierpcu 
ul. Piastowska 28, 09-200 Sierpc

Zaprasza do negocjacji z zachowaniem konkurencji


Na wykonanie okresowej kontroli szczelności instalacji gazu oraz drożności wentylacji w  sześćdziesięciu czterech budynkach mieszkalnych (2767 mieszkań), ośmiu budynkach użytkowych oraz w jednym budynku o 60-ciu mieszkaniach należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej.


Specyfikacja do odbioru w biurze Spółdzielni pokój nr1 w cenie 20,00 zł brutto.
Termin składania ofert upływa dnia 24.01.2018r. do godz.15.00.
Termin realizacji ustala się w dniach 01.02.2018r. – 30.04.2018r.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości  2 000,00 zł.


Miejsce składania wadium – kasa Spółdzielni w Sierpcu, ul. Piastowska 28 lub przelewem na  konto: Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr. 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563


Otwarcie ofert nastąpi  24.01.2018r. o godz. 1600 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko  -Własnościowej  w Sierpcu ul. Piastowska 28


Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.

Oferty należy składać na adres:  

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa  w Sierpcu  09-200 Sierpc ul. Piastowska 28, w zapieczętowanej kopercie oznakowanej następująco:
„Oferta przetargowa na wykonanie sprawdzenia szczelności instalacji gazu oraz drożności  wentylacji w budynkach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych„


                                    Zarząd Spółdzielni
      

Opublikowano 12 styczeń 2018

        Urząd Miejski w Sierpcu poinformował naszą Spółdzielnię, iż wyznaczył terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych w roku 2018r. oraz na trzy miesiące 2019 :


  • 30 kwietnia 2018r
  • 30 maja 2018r. 
  • 30 czerwca 2018r.
  • 14 lipca 2018r
  • 14 sierpnia 2018r
  • 15 września 2018r
  • 31 października 2018r. 
  • 1 grudnia 2018r.
  • 24 grudnia 2018r.
  • 1 luty 2019r.
  • 30 marca 2019r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.

Opubllikowano 5 styczeń 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 13 przy ul. Słowackiego 23 w Sierpcu

Lokal mieszkalny położony jest na czwartym piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC, o powierzchni 47,30 m2 oraz przynależnej piwnicy.


Cena wywoławcza wynosi 87.978,40 zł


Mieszkanie można obejrzeć po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu dnia oraz godziny – tel: 24-275-28-12

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Spółdzielni lub na konto PKO BP Oddział w Sierpcu Nr 77 1020 3974 0000 5802 0005 6432 z dopiskiem „wadium mieszkania- Słowackiego 23/13”.

2.Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na lokal mieszkalny” w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu, ul. Piastowska 28, pok. Nr 6 (sekretariat) do dnia 17.01.2018 roku do godz. 13:00.

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko oferenta, adres i datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ich przyjęciu,
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- dowód wpłacenia wadium.

3.Otwarcie i ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się w dniu 17.01.2018 roku o godz. 13:15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piastowskiej 28.

Wpłacone wadium zaliczone będzie na poczet zaoferowanej ceny. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg nie dokona wpłaty zaoferowanej ceny. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie zwrócone.

Szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin zasad przeprowadzenia przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu”, który znajduje się w biurze Spółdzielni pok. Nr 12.

Komisja Przetargowa zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.


Sierpc, 03.01.2018 r.

Opubllikowano 16 stycznia 2017

  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu ogłasza rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń od osób zainteresowanych zawarciem umowy o budowę lokalu mieszkalnego w nowym wielorodzinnym budynku położonym w Sierpcu przy ul. Paderewskiego


Budowa dotyczy 45 lokali mieszkalnych oraz 32 miejsc postojowych znajdujących się w  podziemnym garażu i 26 komórek lokatorskich usytuowanych na różnych kondygnacjach budynku. 
Budynek będzie miał 5 kondygnacji nadziemnych i podziemny garaż oraz będzie wyposażony w windę.
Rozpoczęcie inwestycji – 2 stycznia 2017 r.,
Planowane zakończenie inwestycji – 30 kwietnia 2018 r.
Lokalizacja inwestycji.

Planowana cena 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego została wstępnie ustalona na kwotę 2 950,00 zł brutto niezależnie od miejsca jego usytuowania.
Planowana cena 1 miejsca postojowego w podziemnym garażu została wstępnie ustalona na kwotę 20 000,00 zł brutto niezależnie od miejsca jego usytuowania.
Planowana cena 1 m2 powierzchni użytkowej komórki lokatorskiej została wstępnie ustalona na kwotę 500,00 zł brutto niezależnie od miejsca jej usytuowania.

Ostateczne ceny zostaną ustalone po zakończeniu budowy uchwałą Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni.


Przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych zawarciem powyższej umowy będzie twać  do wyczerpania ofert.

    Zgodnie z obowiązującym w naszej Spółdzielni Regulaminem jedyną formą zgłoszenia jest dokonanie w powyższym terminie wpłaty zaliczki na poczet ceny nabycia lokalu oraz ewentualnie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej. Przy czym nabycie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej nie jest obowiązkowe.
Wpłaty będą przyjmowane wyłącznie w kasie naszej Spółdzielni (Sierpc, ul. Piastowska 28, pok. nr 3). Dowód wpłaty musi zawierać informację o numerze lokalu mieszkalnego oraz ewentualnie o numerze miejsca postojowego i komórki lokatorskiej.

Możliwy jest zakup przez jedną osobę kilku lokali mieszkalnych, ale do każdego z nich nie więcej niż jedno miejsce postojowe i jedna komórka lokatorska. Z osobami, które dokonają zgłoszenia i wpłacą w pełnej wysokości zaliczkę Spółdzielnia zawrze umowę o budowę lokalu mieszkalnego.

Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego oraz ewentualnie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej nastąpi po zakończeniu budowy w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, którego koszty pokrywa nabywca.

Wykaz lokali mieszkalnych wraz z projektowaną powierzchnią, planowaną wstępną ceną oraz wysokością zaliczki.

Wysokość zaliczki stanowi 30% niżej podanych cen mieszkań:


Mieszkanie Powierzchnia Wstępna cena Zaliczka
3 60,88 m2 179 596,00 zł 53 878,80 zł
5 55,91 m2 164 934,50 zł 49 480,35 zł
6 73,58 m2 217 061,00 zł 65 118,30 zł
7 67,04 m2 197 768,00 zł 59 330,40 zł


Mieszkanie Powierzchnia Wstępna cena Zaliczka
16 79,20 m2 233 640,00 zł 70 092,00 zł

Cena każdego miejsca postojowego od 1 do 32 jest jednakowa i wynosi 20 000,00 zł brutto, zaś zaliczka wynosi 6 000,00 zł brutto.

Projekty obejmujące lokale mieszkalne, miejsca postojowe i komórki lokatorskie a także szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania zgłoszeń oraz warunków umowy o budowę lokalu mieszkalnego można uzyskać w biurze Spółdzielni, pok. nr 12 lub telefonicznie (24) 275-28-12.

Elewacja


Zarząd SML-W Sierpc

Opubllikowano 15 październik 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sierpcu nagrodzona w
II Ogólnopolskim Konkursie Spółdzielni Mieszkaniowych RP


    Dnia 06.11.2017 roku Prezes Spółdzielni Józef Chmielewski podczas VII Krajowego Zjazdu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP odebrał nagrodę w postaci statuetki za udział w II Ogólnopolskim Konkursie Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr. Ryszarda Jajszczyka, organizowanym przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, za wybitne osiągnięcia w prowadzonej działalności i propagowanie pozytywnego wizerunku spółdzielczości mieszkaniowej.Nagroda jest wyrazem uznania za osiągnięte wyniki, daje satysfakcję i jest zachętą do dalszej dobrej pracy na rzecz członków i mieszkańców spółdzielczych zasobów mieszkaniowych.

Nagroda jest podziękowaniem dla wielu ludzi, działaczy spółdzielczych i członków, za współpracę, dbałość o wspólne mienie, poprawę estetyki osiedli mieszkaniowych.

Opubllikowano 14 listopada 2017

 Najładniejszy balkon i ogródek 2017

    W dniu 8 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sierpcu  odbyło się uroczyste podsumowanie XXII Edycji Konkursu na  „Najładniejszy balkon i ogródek”, pod patronatem Burmistrza Miasta Sierpc  który, trwał od 15 czerwca do 15 września 2017 roku.

Komisja Konkursowa wspólnie z Zarządem Spółdzielni, postanowiła nagrodzić 52 osoby, dzięki którym nasze Spółdzielcze osiedla, a tym samym i miasto, wygląda coraz piękniej. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej dla wszystkich 52 osób przyznał talony towarowe o wartości 80 złotych do zrealizowania w sklepie ogrodniczym.


Zgodnie z wieloletnią tradycją, Burmistrz naszego Miasta Pan Jarosław Perzyński ufundował dla wszystkich osób upominki. Fundatorem nagród był także Sierpecki Bank Spółdzielczy.   


   
    Pan Przemysław Burzyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni, przyznał 4 nagrody, Pan Mariusz Brodziński właściciel firmy świadczącej dla Spółdzielni usługi porządkowe, przyznał nagrody rzeczowe dla 10 osób.Spotkanie umilał zespół „Weseli Seniorzy”. Komisja i Zarząd Spółdzielni dziękują w/w mieszkańcom za pracę włożoną w pielęgnację roślin, które stały się ozdobą naszych osiedli.


   
                       
              

Przydatne numery telefonów

Urząd Miasta Sierpc :24 275 86 86
Pogotowie energetyczne :991, 024 365-10-10
Pogotowie gazowe :992,024 262-24-38
Komenda Powiatowa Policji :24 275 92 00
Straż Miejska :24 275 20 66

Kontakt

Adres: Piastowska 28, 09-200 Sierpc
Sekretariat: 24 275-28-12
FAX: 24 275-37-37
E-mail: smlw.sierpc@wp.pl