Opublikowano 26 luty 2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY OPŁAT ZA 
CENTRALNE OGRZEWANIE ORAZ DOSTAWY CIEPŁEJ WODY

   
    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informuje, iż z dniem 01.03.2018r wzrastają opłaty związane z centralnym ogrzewaniem i dostawą cieplej wody. Powyższe jest następstwem podwyższenia kosztów zakupu tych mediów od jednego ich dostawcy, którym jest Ciepłownia Sierpc sp. z o.o. w Sierpcu. Spółka ta uzyskała zgodę na wprowadzenie nowej taryfy na ciepło od Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.
W celu pokrycia wzrostu tych cen i po uwzględnieniu rozliczeń za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z ostatnich lat, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 31.01.2018r uchwaliła wzrost opłaty zmiennej dotyczącej centralnego ogrzewania o 0,0721/m2 powierzchni użytkowej lokalu i jednoczenie obniżyła opłatę stalą o 0,0421/m2 powierzchni użytkowej lokalu. Natomiast zmiana opiaty za dostawę cieplej wody wynosi 1,11 21/m3.
    Zwracamy uwagę, iż poprzednia zmiana opiat za centralne ogrzewanie miała miejsce w październiku 2012r i Spółdzielnia utrzymywała te stawkę na niezmienionej wysokości aż do dnia 31.05.2015r, kiedy to z dniem 01.06.2015r Spółdzielnia obniżyła opłaty, mimo że Ciepłownia podwyższyła stawki opłat. Kolejna podwyżka opłat z dniem 01.11.2016r dokonana przez Ciepłownię nie spowodowała podwyżki opłat wnoszonych do Spółdzielni. Taka decyzja była możliwa dzięki trwającym pracom termomodernizacyjne ,które objęły już wszystkie budynki w Spółdzielni i dały możliwość istotnego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło.  


Zarząd SML-W w Sierpcu  


Opublikowano 12 styczeń 2018

    Urząd Miejski w Sierpcu poinformował naszą Spółdzielnię, iż wyznaczył terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych w roku 2018r. oraz na trzy miesiące 2019 :
          
 • 10 Luty 2018
 •  30 Marzec 2018
 • 30 kwietnia 2018r
 • 30 maja 2018r.
 • 30 czerwca 2018r.
 • 14 lipca 2018r
 • 14 sierpnia 2018r
 • 15 września 2018r
 • 31 października 2018r.
 • 1 grudnia 2018r.
 • 24 grudnia 2018r.
 • 1 luty 2019r.
 •  30 marca 2019r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.  W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.      

Opubllikowano 16 stycznia 2017

  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu ogłasza rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń od osób zainteresowanych zawarciem umowy o budowę lokalu mieszkalnego w nowym wielorodzinnym budynku położonym w Sierpcu przy ul. Paderewskiego

Budowa dotyczy 45 lokali mieszkalnych oraz 32 miejsc postojowych znajdujących się w  podziemnym garażu i 26 komórek lokatorskich usytuowanych na różnych kondygnacjach budynku.
Budynek będzie miał 5 kondygnacji nadziemnych i podziemny garaż oraz będzie wyposażony w windę.

Rozpoczęcie inwestycji – 2 stycznia 2017 r.,
Planowane zakończenie inwestycji – 30 kwietnia 2018 r.
Lokalizacja inwestycji.

Planowana cena 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego została wstępnie ustalona na kwotę 2 950,00 zł brutto niezależnie od miejsca jego usytuowania.
Planowana cena 1 miejsca postojowego w podziemnym garażu została wstępnie ustalona na kwotę 20 000,00 zł brutto niezależnie od miejsca jego usytuowania.
Planowana cena 1 m2 powierzchni użytkowej komórki lokatorskiej została wstępnie ustalona na kwotę 500,00 zł brutto niezależnie od miejsca jej usytuowania.

Ostateczne ceny zostaną ustalone po zakończeniu budowy uchwałą Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni.


Przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych zawarciem powyższej umowy będzie twać  do wyczerpania ofert.

    Zgodnie z obowiązującym w naszej Spółdzielni Regulaminem jedyną formą zgłoszenia jest dokonanie w powyższym terminie wpłaty zaliczki na poczet ceny nabycia lokalu oraz ewentualnie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej. Przy czym nabycie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej nie jest obowiązkowe.
Wpłaty będą przyjmowane wyłącznie w kasie naszej Spółdzielni (Sierpc, ul. Piastowska 28, pok. nr 3). Dowód wpłaty musi zawierać informację o numerze lokalu mieszkalnego oraz ewentualnie o numerze miejsca postojowego i komórki lokatorskiej.

Możliwy jest zakup przez jedną osobę kilku lokali mieszkalnych, ale do każdego z nich nie więcej niż jedno miejsce postojowe i jedna komórka lokatorska. Z osobami, które dokonają zgłoszenia i wpłacą w pełnej wysokości zaliczkę Spółdzielnia zawrze umowę o budowę lokalu mieszkalnego.

Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego oraz ewentualnie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej nastąpi po zakończeniu budowy w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, którego koszty pokrywa nabywca.

Wykaz lokali mieszkalnych wraz z projektowaną powierzchnią, planowaną wstępną ceną oraz wysokością zaliczki.


Wysokość zaliczki stanowi 30% niżej podanych cen mieszkań:


Mieszkanie Powierzchnia Wstępna cena Zaliczka
3 60,88 m2 179 596,00 zł 53 878,80 zł
5 55,91 m2 164 934,50 zł 49 480,35 zł
6 73,58 m2 217 061,00 zł 65 118,30 zł
7 67,04 m2 197 768,00 zł 59 330,40 zł

Mieszkanie Powierzchnia Wstępna cena Zaliczka
14 60,74 m2 179 183,00 zł 53 754,90 zł


Pozostało 5 ostatnich miejsc postojowych

Cena każdego miejsca postojowego od 1 do 32 jest jednakowa i wynosi 20 000,00 zł brutto, zaś zaliczka wynosi 6 000,00 zł brutto.
Projekty obejmujące lokale mieszkalne, miejsca postojowe i komórki lokatorskie a także szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania zgłoszeń oraz warunków umowy o budowę lokalu mieszkalnego można uzyskać w biurze Spółdzielni, pok. nr 12 lub telefonicznie (24) 275-28-12.

Elewacja


Zarząd SML-W Sierpc

Opubllikowano 15 październik 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sierpcu nagrodzona w
II Ogólnopolskim Konkursie Spółdzielni Mieszkaniowych RP


    Dnia 06.11.2017 roku Prezes Spółdzielni Józef Chmielewski podczas VII Krajowego Zjazdu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP odebrał nagrodę w postaci statuetki za udział w II Ogólnopolskim Konkursie Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr. Ryszarda Jajszczyka, organizowanym przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, za wybitne osiągnięcia w prowadzonej działalności i propagowanie pozytywnego wizerunku spółdzielczości mieszkaniowej.Nagroda jest wyrazem uznania za osiągnięte wyniki, daje satysfakcję i jest zachętą do dalszej dobrej pracy na rzecz członków i mieszkańców spółdzielczych zasobów mieszkaniowych.

Nagroda jest podziękowaniem dla wielu ludzi, działaczy spółdzielczych i członków, za współpracę, dbałość o wspólne mienie, poprawę estetyki osiedli mieszkaniowych.

Opubllikowano 14 listopada 2017

 Najładniejszy balkon i ogródek 2017

    W dniu 8 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sierpcu  odbyło się uroczyste podsumowanie XXII Edycji Konkursu na  „Najładniejszy balkon i ogródek”, pod patronatem Burmistrza Miasta Sierpc  który, trwał od 15 czerwca do 15 września 2017 roku.

Komisja Konkursowa wspólnie z Zarządem Spółdzielni, postanowiła nagrodzić 52 osoby, dzięki którym nasze Spółdzielcze osiedla, a tym samym i miasto, wygląda coraz piękniej. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej dla wszystkich 52 osób przyznał talony towarowe o wartości 80 złotych do zrealizowania w sklepie ogrodniczym.


Zgodnie z wieloletnią tradycją, Burmistrz naszego Miasta Pan Jarosław Perzyński ufundował dla wszystkich osób upominki. Fundatorem nagród był także Sierpecki Bank Spółdzielczy.   


   
    Pan Przemysław Burzyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni, przyznał 4 nagrody, Pan Mariusz Brodziński właściciel firmy świadczącej dla Spółdzielni usługi porządkowe, przyznał nagrody rzeczowe dla 10 osób.Spotkanie umilał zespół „Weseli Seniorzy”. Komisja i Zarząd Spółdzielni dziękują w/w mieszkańcom za pracę włożoną w pielęgnację roślin, które stały się ozdobą naszych osiedli.


   
                       
              

Przydatne numery telefonów

Urząd Miasta Sierpc :24 275 86 86
Pogotowie energetyczne :991, 024 365-10-10
Pogotowie gazowe :992,024 262-24-38
Komenda Powiatowa Policji :24 275 92 00
Straż Miejska :24 275 20 66

Kontakt

Adres: Piastowska 28, 09-200 Sierpc
Sekretariat: 24 275-28-12
FAX: 24 275-37-37
E-mail: smlw.sierpc@wp.pl