Opubllikowano 12 październik 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 13
przy
ul. Słowackiego 23 w Sierpcu
 
Lokal mieszkalny położony jest na czwartym piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC, o powierzchni 47,30 m2 oraz przynależnej piwnicy.

Cena wywoławcza wynosi 87.978,40 zł
Mieszkanie można obejrzeć po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu dnia oraz godziny – tel: 24-275-28-12

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Spółdzielni lub na konto PKO BP Oddział w Sierpcu Nr 77 1020 3974 0000 5802 0005 6432 z dopiskiem „wadium mieszkania Słowackiego 23/13”.

2.Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na lokal mieszkalny” w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu, ul. Piastowska 28, pok. Nr 6 (sekretariat) do dnia 26.10.2017 roku do godz. 13:00.

Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko oferenta, adres i datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ich przyjęciu,
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- dowód wpłacenia wadium.

3.Otwarcie i ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się w dniu 26.10.2017 roku o godz. 13:15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piastowskiej 28.

Wpłacone wadium zaliczone będzie na poczet zaoferowanej ceny. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg nie dokona wpłaty zaoferowanej ceny. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie zwrócone.

Szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin zasad przeprowadzenia przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu”, który znajduje się w biurze Spółdzielni pok. Nr 12.

Komisja Przetargowa zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu  lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.  
    

                           

Opubllikowano 16 stycznia 2017

  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu ogłasza rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń od osób zainteresowanych zawarciem umowy o budowę lokalu mieszkalnego w nowym wielorodzinnym budynku położonym w Sierpcu przy ul. Paderewskiego


Budowa dotyczy 45 lokali mieszkalnych oraz 32 miejsc postojowych znajdujących się w  podziemnym garażu i 26 komórek lokatorskich usytuowanych na różnych kondygnacjach budynku. 
Budynek będzie miał 5 kondygnacji nadziemnych i podziemny garaż oraz będzie wyposażony w windę.
Rozpoczęcie inwestycji – 2 stycznia 2017 r.,
Planowane zakończenie inwestycji – 30 kwietnia 2018 r.
Lokalizacja inwestycji.

Planowana cena 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego została wstępnie ustalona na kwotę 2 950,00 zł brutto niezależnie od miejsca jego usytuowania.
Planowana cena 1 miejsca postojowego w podziemnym garażu została wstępnie ustalona na kwotę 20 000,00 zł brutto niezależnie od miejsca jego usytuowania.
Planowana cena 1 m2 powierzchni użytkowej komórki lokatorskiej została wstępnie ustalona na kwotę 500,00 zł brutto niezależnie od miejsca jej usytuowania.

Ostateczne ceny zostaną ustalone po zakończeniu budowy uchwałą Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni.


Przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych zawarciem powyższej umowy będzie twać  do wyczerpania ofert.

    Zgodnie z obowiązującym w naszej Spółdzielni Regulaminem jedyną formą zgłoszenia jest dokonanie w powyższym terminie wpłaty zaliczki na poczet ceny nabycia lokalu oraz ewentualnie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej. Przy czym nabycie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej nie jest obowiązkowe.
Wpłaty będą przyjmowane wyłącznie w kasie naszej Spółdzielni (Sierpc, ul. Piastowska 28, pok. nr 3). Dowód wpłaty musi zawierać informację o numerze lokalu mieszkalnego oraz ewentualnie o numerze miejsca postojowego i komórki lokatorskiej.

Możliwy jest zakup przez jedną osobę kilku lokali mieszkalnych, ale do każdego z nich nie więcej niż jedno miejsce postojowe i jedna komórka lokatorska. Z osobami, które dokonają zgłoszenia i wpłacą w pełnej wysokości zaliczkę Spółdzielnia zawrze umowę o budowę lokalu mieszkalnego.

Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego oraz ewentualnie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej nastąpi po zakończeniu budowy w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, którego koszty pokrywa nabywca.

Wykaz lokali mieszkalnych wraz z projektowaną powierzchnią, planowaną wstępną ceną oraz wysokością zaliczki.

Wysokość zaliczki stanowi 30% niżej podanych cen mieszkań:


Mieszkanie Powierzchnia Wstępna cena Zaliczka
3 60,88 m2 179 596,00 zł 53 878,80 zł
5 55,91 m2 164 934,50 zł 49 480,35 zł
6 73,58 m2 217 061,00 zł 65 118,30 zł
7 67,04 m2 197 768,00 zł 59 330,40 zł


Mieszkanie Powierzchnia Wstępna cena Zaliczka
16 79,20 m2 233 640,00 zł 70 092,00 zł


Mieszkanie Powierzchnia Wstępna cena Zaliczka
27 78,89 m2 232 725,50 zł 69 817,65 z

Cena każdego miejsca postojowego od 1 do 32 jest jednakowa i wynosi 20 000,00 zł brutto, zaś zaliczka wynosi 6 000,00 zł brutto.


Projekty obejmujące lokale mieszkalne, miejsca postojowe i komórki lokatorskie a także szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania zgłoszeń oraz warunków umowy o budowę lokalu mieszkalnego można uzyskać w biurze Spółdzielni, pok. nr 12 lub telefonicznie (24) 275-28-12.

Elewacja


Zarząd SML-W Sierpc

              

Przydatne numery telefonów

Urząd Miasta Sierpc :24 275 86 86
Pogotowie energetyczne :991, 024 365-10-10
Pogotowie gazowe :992,024 262-24-38
Komenda Powiatowa Policji :24 275 92 00
Straż Miejska :24 275 20 66

Kontakt

Adres: Piastowska 28, 09-200 Sierpc
Sekretariat: 24 275-28-12
FAX: 24 275-37-37
E-mail: smlw.sierpc@wp.pl