Opubllikowano 15 maja 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu

ogłasza przetarg
zapytanie o cenę

na wykonanie czterech zadań remontowych w zasobach Spółdzielni j. n.:

ZADANIE 1: Remont głównych gzymsów dachowych polegający na skuciu uszkodzonej warstwy tynku i wykonanie zewnętrznej warstwy wykończeniowej wg zaproponowanej technologii w budynkach przy ul :
  1. Jana Pawła II 2 – 38 mb
  2. Jana Pawła II 4 – 73 mb
  3. Jana Pawła II 6 – 38 mb (dodatkowo wymiana kratek wentylacyjnych stropu  na kratki stalowe)
  1. Jana Pawła II 8 – 42 mb
  2. Jana Pawła II 16 – 73 mb
  3. Grota Roweckiego 1 – 62 mb
  4. Sienkiewicza 8 – 62 mb

ZADANIE 2: Remont ścian cokołowych budynków polegający na usunięciu uszkodzonego lastriko i wykonaniu nowego w budynkach przy ul.:
1. Jana Pawła II 2 – ok. 5 m2
2. Jana Pawła II 8 – ok. 5 m2
3. Jana Pawła II 16 – ok. 20 m2
4. Jana Pawła II 18 – ok. 5 m2
Uwaga!!! Wskazana ilość może ulec zmianie podczas wykonywania robót przygotowawczych.

ZADANIE 3: Remont murku oporowego polegający na skuciu płytek gresowych, wyszlifowanie pozostałości kleju na całej powierzchni pionowej murku i pomalowanie farbą przeznaczoną do betonów zewnętrznych po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu podłoża w budynku przy ul. Witosa 1a w ilości ok 50 m2.

ZADANIE 4: Oczyszczenie elewacji – głównie nad wejściami do klatek schodowych - polegające na usunięciu zabrudzeń za pomocą wody pod ciśnieniem, dla polepszenia efektu zalecane jest zastosowanie ciepłej wody oraz odpowiednio dobranej  specjalistycznej chemii w budynkach przy ul. Witosa 1 i Witosa 1a w Sierpcu.

Istnieje możliwość złożenia oddzielnych ofert na poszczególne zadania.

Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2017r. o godz. 1400.
Termin realizacji zamówienia od 19.06.2017r. - do 31.08.2017r.

SML-W w Sierpcu poinformuje telefonicznie wykonawcę po wybraniu najlepszej oferty.

Oferty należy składać na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Piastowska 28.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu robót, udzielają pracownicy Działu Technicznego w biurze SML-W w Sierpcu pokój nr 1- Pan Grzegorz Śramski i nr 5 – Pan Wiesław Rypiński, tel. 24 275 14 26.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.


Zarząd Spółdzielni

Opubllikowano 15 maja 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu

OGŁASZA  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 13 przy ul. Słowackiego 23 w Sierpcu
 
Lokal mieszkalny położony jest na czwartym piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni,  przedpokoju i łazienki z WC, o powierzchni 47,30 m2 oraz przynależnej piwnicy.

Cena wywoławcza wynosi 87 978,40 zł

Mieszkanie można obejrzeć po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu dnia oraz  godziny – tel: 24-275-28-12

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej w kasie Spółdzielni lub na konto PKO BP Oddział w Sierpcu Nr 77 1020  3974 0000 5802 0005 6432 z dopiskiem „wadium mieszkania- Słowackiego 23/13”.

2.Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na lokal  mieszkalny” w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu, ul.  Piastowska 28, pok. Nr 6 (sekretariat) do dnia 30.05.2017 roku do godz. 13:00.

Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko oferenta, adres i datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ich przyjęciu,
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- dowód wpłacenia wadium.

3.Otwarcie i ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się w dniu 30.05.2017 roku  o godz. 13:15  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piastowskiej 28.


Wpłacone wadium zaliczone będzie na poczet zaoferowanej ceny. Wadium przepada  w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg nie dokona wpłaty zaoferowanej ceny.  Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie zwrócone.

Szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin zasad przeprowadzenia przetargu na  ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu”, który znajduje się w biurze Spółdzielni pok. Nr 12.

Komisja Przetargowa zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

UWAGA !!!

    Od kilku tygodni obserwujemy w budynkach należących do naszej Spółdzielni rosnącą ilość szczurów, myszy, karaluchów i innych rodzajów gryzoni oraz robactwa. Poza naturalnym ich rozplenianiem związanym ze zbliżającym się okresem wiosennym jest to wynikiem niedopuszczalnych praktyk pozostawiania niezabezpieczonej żywności, wyrzucania żywności poza zamknięte pojemniki, a niekiedy nawet świadomego dokarmiania głównie dzikiego ptactwa. Takich nagannych postępowań nie można tolerować, nawet najbardziej staranne działania służb sprzątających nie są w stanie zapobiec rozwoju plagi gryzoni i robactwa jeżeli my sami - mieszkańcy nie będziemy dbać o nasze otoczenie.
    
Apelujemy więc o zwiększoną staranność przy wyrzucaniu śmieci, a o każdym przypadku dokarmiania dzikich zwierząt prosimy informować służby sanitarne i administrację Spółdzielni. Rozwój ilości gryzoni i robactwa stanowi zagrożenie sanitarno epidemiologiczne, sprzyja rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju chorób, a więc jest zagrożeniem dla ludzi, dla ich zdrowia i życia,    a także obniża standard estetyki budynków i ich otoczenia. Jedynie wspólne starania mieszkańców i administracji Spółdzielni mogą przynieść pozytywną zmianę w tym zakresie.

                                  Administracja
                                SML-W w Sierpcu
                             

Opubllikowano 16 stycznia 2017

  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu ogłasza rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń od osób zainteresowanych zawarciem umowy o budowę lokalu mieszkalnego w nowym wielorodzinnym budynku położonym w Sierpcu przy ul. Paderewskiego


Budowa dotyczy 45 lokali mieszkalnych oraz 32 miejsc postojowych znajdujących się w  podziemnym garażu i 26 komórek lokatorskich usytuowanych na różnych kondygnacjach budynku. 
Budynek będzie miał 5 kondygnacji nadziemnych i podziemny garaż oraz będzie wyposażony w windę.
Rozpoczęcie inwestycji – 2 stycznia 2017 r.,
Planowane zakończenie inwestycji – 30 kwietnia 2018 r.
Lokalizacja inwestycji.

Planowana cena 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego została wstępnie ustalona na kwotę 2 950,00 zł brutto niezależnie od miejsca jego usytuowania.
Planowana cena 1 miejsca postojowego w podziemnym garażu została wstępnie ustalona na kwotę 20 000,00 zł brutto niezależnie od miejsca jego usytuowania.
Planowana cena 1 m2 powierzchni użytkowej komórki lokatorskiej została wstępnie ustalona na kwotę 500,00 zł brutto niezależnie od miejsca jej usytuowania.

Ostateczne ceny zostaną ustalone po zakończeniu budowy uchwałą Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni.


Przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych zawarciem powyższej umowy będzie twać  do wyczerpania ofert.

    Zgodnie z obowiązującym w naszej Spółdzielni Regulaminem jedyną formą zgłoszenia jest dokonanie w powyższym terminie wpłaty zaliczki na poczet ceny nabycia lokalu oraz ewentualnie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej. Przy czym nabycie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej nie jest obowiązkowe.
Wpłaty będą przyjmowane wyłącznie w kasie naszej Spółdzielni (Sierpc, ul. Piastowska 28, pok. nr 3). Dowód wpłaty musi zawierać informację o numerze lokalu mieszkalnego oraz ewentualnie o numerze miejsca postojowego i komórki lokatorskiej.

Możliwy jest zakup przez jedną osobę kilku lokali mieszkalnych, ale do każdego z nich nie więcej niż jedno miejsce postojowe i jedna komórka lokatorska.
Z osobami, które dokonają zgłoszenia i wpłacą w pełnej wysokości zaliczkę Spółdzielnia zawrze umowę o budowę lokalu mieszkalnego, przy czym warunkiem zawarcia tej umowy jest złożenie deklaracji członkowskiej przystąpienia do Spółdzielni oraz wpłaty wpisowego i udziału członkowskiego w łącznej wysokości 650,00 zł. Kolejność zawierania umów o budowę lokalu mieszkalnego wynika z kolejności wpłaty w kasie Spółdzielni zaliczki w pełnej wysokości.

Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego oraz ewentualnie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej nastąpi po zakończeniu budowy w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, którego koszty pokrywa nabywca.

Wykaz lokali mieszkalnych wraz z projektowaną powierzchnią, planowaną wstępną ceną oraz wysokością zaliczki.

Wysokość zaliczki stanowi 30% niżej podanych cen mieszkań:


Mieszkanie Powierzchnia Wstępna cena Zaliczka
3 60,88 m2 179 596,00 zł 53 878,80 zł
4 49,74 m2 146 733,00 zł 44 019,90 zł
5 55,91 m2 164 934,50 zł 49 480,35 zł
6 73,58 m2 217 061,00 zł 65 118,30 zł
7 67,04 m2 197 768,00 zł 59 330,40 zł


Mieszkanie Powierzchnia Wstępna cena Zaliczka
16 79,20 m2 233 640,00 zł 70 092,00 zł


Mieszkanie Powierzchnia Wstępna cena Zaliczka
27 78,89 m2 232 725,50 zł 69 817,65 z

Cena każdego miejsca postojowego od 1 do 32 jest jednakowa i wynosi 20 000,00 zł brutto, zaś zaliczka wynosi 6 000,00 zł brutto.


Projekty obejmujące lokale mieszkalne, miejsca postojowe i komórki lokatorskie a także szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania zgłoszeń oraz warunków umowy o budowę lokalu mieszkalnego można uzyskać w biurze Spółdzielni, pok. nr 12 lub telefonicznie (24) 275-28-12.

Elewacja


Zarząd SML-W Sierpc

          

Opubllikowano   12 październik 2016

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

I CIEPŁEJ WODY

    W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informujemy, że z dniem 1.11.2016r. Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. podwyższa cenę opłat za dostawę energii cieplnej.

Mimo tej podwyżki oraz poprzedniej, która nastąpiła w zeszłym roku postanowiliśmy nie dokonywać żadnej zmiany wysokości pobieranych zaliczek na centralne ogrzewanie i dostawę ciepłej wody. Stało się to możliwe dzięki trwających od szeregu lat prac termomodernizacyjnych polegających na dociepleniu ścian, stropodachów i wymianie okien, czego efektem są znaczne oszczędności w zapotrzebowaniu na ciepło.

Zwracamy jednak uwagę, że w zależności od warunków pogodowych i długotrwałości tegorocznej zimy może to wpłynąć na obniżenie wysokości zwrotów przy rozliczeniu sezonu grzewczego.

Poniżej przedstawiamy dwa graficzne wykresy z których pierwszy (1) przedstawia stopniowo zmniejszające się zużycie energii cieplnej w zasobach naszej Spółdzielni co miało miejsce mimo budowanych kolejnych bloków mieszkalnych, zaś drugi (2) wykres obrazuje stopniowy wzrost ceny energii cieplnej.

(1)

(2)

Zarząd SML-W w Sierpcu

  

Opubllikowano  29 sierpień 2016

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu publikuje pismo Urzędu Miejskiego w Sierpcu z dnia 11.07.2016r wprowadzające zmianę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc. 
Zarząd SML-W w Sierpcu 
   

Przydatne numery telefonów

Urząd Miasta Sierpc :24 275 86 86
Pogotowie energetyczne :991, 024 365-10-10
Pogotowie gazowe :992,024 262-24-38
Komenda Powiatowa Policji :24 275 92 00
Straż Miejska :24 275 20 66

Kontakt

Adres: Piastowska 28, 09-200 Sierpc
Sekretariat: 24 275-28-12
FAX: 24 275-37-37
E-mail: smlw.sierpc@wp.pl