UWAGA !!!

    Od kilku tygodni obserwujemy w budynkach należących do naszej Spółdzielni rosnącą ilość szczurów, myszy, karaluchów i innych rodzajów gryzoni oraz robactwa. Poza naturalnym ich rozplenianiem związanym ze zbliżającym się okresem wiosennym jest to wynikiem niedopuszczalnych praktyk pozostawiania niezabezpieczonej żywności, wyrzucania żywności poza zamknięte pojemniki, a niekiedy nawet świadomego dokarmiania głównie dzikiego ptactwa. Takich nagannych postępowań nie można tolerować, nawet najbardziej staranne działania służb sprzątających nie są w stanie zapobiec rozwoju plagi gryzoni i robactwa jeżeli my sami - mieszkańcy nie będziemy dbać o nasze otoczenie.
    
Apelujemy więc o zwiększoną staranność przy wyrzucaniu śmieci, a o każdym przypadku dokarmiania dzikich zwierząt prosimy informować służby sanitarne i administrację Spółdzielni. Rozwój ilości gryzoni i robactwa stanowi zagrożenie sanitarno epidemiologiczne, sprzyja rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju chorób, a więc jest zagrożeniem dla ludzi, dla ich zdrowia i życia,    a także obniża standard estetyki budynków i ich otoczenia. Jedynie wspólne starania mieszkańców i administracji Spółdzielni mogą przynieść pozytywną zmianę w tym zakresie.

                                  Administracja
                                SML-W w Sierpcu


Opubllikowano 20 marca 2017

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 13 przy 

ul. Słowackiego 23 w Sierpcu

Lokal mieszkalny położony jest na czwartym piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC, o powierzchni 47,30 m2 oraz przynależnej piwnicy.


Cena wywoławcza wynosi 93.477,05 zł


Mieszkanie można obejrzeć po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu dnia oraz godziny – tel: 24-275-28-12

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Spółdzielni lub na konto PKO BP Oddział w Sierpcu Nr 77 1020 3974 0000 5802 0005 6432 z dopiskiem „wadium mieszkania- Słowackiego 23/13”.

2.Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na lokal mieszkalny” w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu, ul. Piastowska 28, pok. Nr 6 (sekretariat) do dnia 30.03.2017 roku do godz. 13:00.

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko oferenta, adres i datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ich przyjęciu,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- dowód wpłacenia wadium.

3.Otwarcie i ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się w dniu 30.03.2017 roku o godz. 13:15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piastowskiej 28.

Wpłacone wadium zaliczone będzie na poczet zaoferowanej ceny. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg nie dokona wpłaty zaoferowanej ceny. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie zwrócone.

Szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin zasad przeprowadzenia przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu”, który znajduje się w biurze Spółdzielni pok. Nr 12.


Komisja Przetargowa zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

                                

Opubllikowano 27 luty 2017

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP  

    Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP przesyła w załączeniu OGÓLNOPOLSKI PROTEST CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH przeciwko anty - spółdzielczemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy - Prawo spółdzielcze autorstwa  KUKIZ' 15 (Druk Sejmowy nr 1268).
    Po raz kolejny podejmowana jest próba uchwalenia przepisów, które naruszają demokrację spółdzielczą, ingerują w samorządność i autonomię spółdzielni, a przede wszystkim są niezgodne z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi i budzą wątpliwość co do ich zgodności w Konstytucją RP. W naszej ocenie jest to po prostu ponowny zamach na majątek członków Spółdzielni.
    Można było oczekiwać na kompleksowe opracowanie projektu nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które będzie poprzedzone rzetelną analizą prawną oraz oceną faktograficzną efektywności gospodarczej i społecznej działania spółdzielni mieszkaniowych.
    Niestety nic takiego nie nastąpiło i załączone do projektu uzasadnienie nie podaje żadnych przesłanek merytorycznych jakimi kierowali się projektodawcy nowych rozwiązań. Odnosi się wrażenie, że projekt ten jest odzwierciedleniem subiektywnych poglądów posłów, którzy się pod nim podpisali.
    Opowiadamy się przeciwko podejmowaniu prac legislacyjnych w parlamencie, których przedmiotem miałby być projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze.

W związku z powyższym zwracamy się prośbą o zainicjowanie akcji zbierania podpisów członków spółdzielni pod ogólnopolskim protestem członków spółdzielni mieszkaniowych, który zostanie przekazany do sejmu RP.
Prosimy o przekazanie list poparcia protestu do dnia 31 marca 2017 r. na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.


Podpisy pod protestem można składać w biurze naszej Spółdzielni.Opubllikowano 16 stycznia 2017

  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu ogłasza rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń od osób zainteresowanych zawarciem umowy o budowę lokalu mieszkalnego w nowym wielorodzinnym budynku położonym w Sierpcu przy ul. Paderewskiego


Budowa dotyczy 45 lokali mieszkalnych oraz 32 miejsc postojowych znajdujących się w  podziemnym garażu i 26 komórek lokatorskich usytuowanych na różnych kondygnacjach budynku. 
Budynek będzie miał 5 kondygnacji nadziemnych i podziemny garaż oraz będzie wyposażony w windę.
Rozpoczęcie inwestycji – 2 stycznia 2017 r.,
Planowane zakończenie inwestycji – 30 kwietnia 2018 r.
Lokalizacja inwestycji.

Planowana cena 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego została wstępnie ustalona na kwotę 2 950,00 zł brutto niezależnie od miejsca jego usytuowania.
Planowana cena 1 miejsca postojowego w podziemnym garażu została wstępnie ustalona na kwotę 20 000,00 zł brutto niezależnie od miejsca jego usytuowania.
Planowana cena 1 m2 powierzchni użytkowej komórki lokatorskiej została wstępnie ustalona na kwotę 500,00 zł brutto niezależnie od miejsca jej usytuowania.

Ostateczne ceny zostaną ustalone po zakończeniu budowy uchwałą Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni.


Przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych zawarciem powyższej umowy będzie twać  do wyczerpania ofert.

    Zgodnie z obowiązującym w naszej Spółdzielni Regulaminem jedyną formą zgłoszenia jest dokonanie w powyższym terminie wpłaty zaliczki na poczet ceny nabycia lokalu oraz ewentualnie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej. Przy czym nabycie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej nie jest obowiązkowe.
Wpłaty będą przyjmowane wyłącznie w kasie naszej Spółdzielni (Sierpc, ul. Piastowska 28, pok. nr 3). Dowód wpłaty musi zawierać informację o numerze lokalu mieszkalnego oraz ewentualnie o numerze miejsca postojowego i komórki lokatorskiej.

Możliwy jest zakup przez jedną osobę kilku lokali mieszkalnych, ale do każdego z nich nie więcej niż jedno miejsce postojowe i jedna komórka lokatorska.
Z osobami, które dokonają zgłoszenia i wpłacą w pełnej wysokości zaliczkę Spółdzielnia zawrze umowę o budowę lokalu mieszkalnego, przy czym warunkiem zawarcia tej umowy jest złożenie deklaracji członkowskiej przystąpienia do Spółdzielni oraz wpłaty wpisowego i udziału członkowskiego w łącznej wysokości 650,00 zł. Kolejność zawierania umów o budowę lokalu mieszkalnego wynika z kolejności wpłaty w kasie Spółdzielni zaliczki w pełnej wysokości.

Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego oraz ewentualnie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej nastąpi po zakończeniu budowy w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, którego koszty pokrywa nabywca.

Wykaz lokali mieszkalnych wraz z projektowaną powierzchnią, planowaną wstępną ceną oraz wysokością zaliczki.

Wysokość zaliczki stanowi 30% niżej podanych cen mieszkań:


Mieszkanie Powierzchnia Wstępna cena Zaliczka
3 60,88 m2 179 596,00 zł 53 878,80 zł
4 49,74 m2 146 733,00 zł 44 019,90 zł
5 55,91 m2 164 934,50 zł 49 480,35 zł
6 73,58 m2 217 061,00 zł 65 118,30 zł
7 67,04 m2 197 768,00 zł 59 330,40 zł


Mieszkanie Powierzchnia Wstępna cena Zaliczka
16 79,20 m2 233 640,00 zł 70 092,00 zł


Mieszkanie Powierzchnia Wstępna cena Zaliczka
27 78,89 m2 232 725,50 zł 69 817,65 z

Cena każdego miejsca postojowego od 1 do 32 jest jednakowa i wynosi 20 000,00 zł brutto, zaś zaliczka wynosi 6 000,00 zł brutto.


Projekty obejmujące lokale mieszkalne, miejsca postojowe i komórki lokatorskie a także szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania zgłoszeń oraz warunków umowy o budowę lokalu mieszkalnego można uzyskać w biurze Spółdzielni, pok. nr 12 lub telefonicznie (24) 275-28-12.

Elewacja


Zarząd SML-W Sierpc

Opubllikowano 14 grudnia 2016


       Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej – Lokatorsko Własnościowej w Sierpcu informuje o wysokości zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych w niżej wymienionych budynkach wg stanu na dzień 30.11.2016r.

L.p. Bydynek Kwota
1 Słowackiego 23 9 458,50 zł
2 Tysiąclecia 2a  370,64 zł
3 Tysiąclecia 4a 1 208,42 zł
4 Braci Tułodzieckich 14a 973,88 zł
5 Braci Tułodzieckich 14b 933,09 zł
6 Braci Tułodzieckich 14c 114,22 zł
7 Braci Tułodzieckich 29 492,92 zł
8 Osiedlowa 1 284,22 zł
9 Osiedlowa 3 5 042,89 zł
10 Osiedlowa 5 2 282,27 zł
11 Osiedlowa 7 22 138,47 zł
12 Grota Roweckiego 1 5 929,58 zł
13 Sienkiewicza 8 5 919,39 zł
14 Jana Pawła II 2 4 465,63 zł
15 Jana Pawła II 4 8 481,75 zł
16 Jana Pawła II 6 4 606,18 zł
17 Jana Pawła II 8 9 014,93 zł
18 Jana Pawła II 10 18 037,23 zł
19 Jana Pawła II 12 31 134,59 zł
20 Jana Pawła II 14 858,47 zł
21 Jana Pawła II 16 9 134,50 zł
22 Jana Pawła II 18 403,64 zł
23 Jana Pawła II 24 3 958,73 zł
24 Jana Pawła II 25 3 749,29 zł
25 Jana Pawła II 26 4 940,44 zł
26 Jana Pawła II 27 5 634,40 zł
27 Jana Pawła II 28 5 293,25 zł
28 Jana Pawła II 29 4 125,30 zł
29 Jana Pawła II 29a 4 249,83 zł
30 Jana Pawła II 30 6 669,98 zł
31 Jana Pawła II 31 22 015,43 zł
32 Jana Pawła II 32 7 831,44 zł
33 Jana Pawła II 34 3 614,60 zł
34 Jana Pawła II 36 3 472,46 zł
35 Jana Pawła II 40 10 822,84 zł
36 Jana Pawła II 42 5 111,82 zł
37 Jana Pawła II 44 665,78 zł
38 Jana Pawła II 46  5 804,45 zł
39 Konstytucji 3-Go Maja 18 9 353,03 zł
40 Narutowicza 3 5 423,43 zł
41 Narutowicza 11 3 710,90 zł
42 Narutowicza 13 4 944,87 zł
43 Narutowicza 15 1 746,37 zł
44 Narutowicza 17 5 634,58 zł
45 Narutowicza 21 4 339,71 zł
46 Narutowicza 23a 39 019,45 zł
47 Narutowicza 23b 2 041,62 zł
48 Narutowicza 23c 5 045,23 zł
49 Sucharskiego 6 5 544,27 zł
50 Sucharskiego 8 2 416,67 zł
51 Sucharskiego 10 7 188,13 zł
52 Piastowska 14 17 538,33 zł
53 Piastowska 20 2 947,00 zł
54 Piastowska 22 3 044,92 zł
55 Wincentego Witosa 3 9 495,79 zł
56 Wincentego Witosa 5 14 438,65 zł
57 Paderewskiego 8 4 220,26 zł
58 Paderewskiego 10 3 897,28 zł
59 Piłsudskiego 1 7 753,98 zł
60 Paderewskiego 6 1 614,56 zł
61 Wincentego Witosa 1 3 853,52 zł
62 Wincentego Witosa 1a 4 121,97 zł
63 Wincentego Witosa 1b 2 536,51 zł
64 Jana Pawła II 38  1 238,60 zł 

Zarząd SML-W w Sierpcu
        

Opubllikowano 23 listopada 2016

       
        Miło nam poinformować, że Pan Stanisław Karolak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sierpcu zarekomendował obiekt realizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Sierpcu : Rozbudowa budynku handlowo-usługowego, ul. Jana Pawła II 38, 09-200 Sierpc jako najciekawszą modernizację ukończoną w 2016 roku. Obiekt uzyskał prawo udziału w Finale Konkursu „Modernizacja Roku 2016” i znajdzie się na stronie internetowej www.modernizacjaroku.org.pl na 71 miejscu na LIŚCIE OBIEKTÓW W I ETAPIE „Polska się Modernizuje 2016” (wg kolejności zgłoszeń).
Opubllikowano   26 październik 2016

                        
    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sierpcu Liderem Spółdzielczości 2016

26 września 2016r. w gościnnych wnętrzach zamku w Gniewie już po raz trzeci odbyła się gala wręczenia nagród Liderom Spółdzielczości Mieszkaniowej - czyli spółdzielniom, które w sposób szczególny dbają o swoje zasoby mieszkaniowe i ich mieszkańców.

Organizatorem konkursu była redakcja miesięcznika „Administrator”. Dokonując oceny spółdzielni, Kapituła Konkursu brała pod uwagę zarówno wyniki z działalności gospodarczej, działalności inwestycyjnej oraz kulturalno - wychowawczej. Zgłoszone do konkursu spółdzielnie zostały podzielone na trzy grupy. W zależności od wielkości zasobów mieszkaniowych, tj. małe, średnie i duże. Wyróżnienia otrzymało 36 spółdzielni z całego kraju, z dużych, jak i niewielkich miast, że wszystkich regionów. Sierpecka Spółdzielnia znalazła się na pierwszym miejscu wśród sześciu nagrodzonych spółdzielni W kategorii „Spółdzielnie średnie z przychodem z inwestycji”. Nagrodę W postaci statuetki i dyplomu odebrała delegacja W składzie: Józef Kosowski-Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiesław Tomkalski - Sekretarz Rady Nadzorczej oraz Ewa Witkowska - Główna księgowa Spółdzielni. Gala była również okazją do nawiązania i podtrzymania wcześniej zawartych kontaktów z przedstawicielami innych spółdzielni oraz producentami rożnych urządzeń dla spółdzielni.
Spółdzielnia Mieszkaniowa z Sierpcu po raz drugi uczestniczyła. w tym konkursie, a więc po raz drugi poddała się ocenie zewnętrznej prowadzonej działalności. Nagroda jest wyrazem uznania za osiągnięte wyniki, za dobrą i rzetelną pracę wielu ludzi: pracowników i działaczy spółdzielczych, a także wielu mieszkańców. W tym trudnym dla spółdzielczości mieszkaniowej okresie, otrzymana nagroda daje satysfakcję i jest zachętą do dalszej dobrej pracy na rzecz spółdzielczości.
   
Z tej okazji Zarząd Spółdzielni dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasze osiągnięcia zostały dostrzeżone i docenione na forum krajowym.
           

Opubllikowano   12 październik 2016

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

I CIEPŁEJ WODY

    W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informujemy, że z dniem 1.11.2016r. Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. podwyższa cenę opłat za dostawę energii cieplnej.

Mimo tej podwyżki oraz poprzedniej, która nastąpiła w zeszłym roku postanowiliśmy nie dokonywać żadnej zmiany wysokości pobieranych zaliczek na centralne ogrzewanie i dostawę ciepłej wody. Stało się to możliwe dzięki trwających od szeregu lat prac termomodernizacyjnych polegających na dociepleniu ścian, stropodachów i wymianie okien, czego efektem są znaczne oszczędności w zapotrzebowaniu na ciepło.

Zwracamy jednak uwagę, że w zależności od warunków pogodowych i długotrwałości tegorocznej zimy może to wpłynąć na obniżenie wysokości zwrotów przy rozliczeniu sezonu grzewczego.

Poniżej przedstawiamy dwa graficzne wykresy z których pierwszy (1) przedstawia stopniowo zmniejszające się zużycie energii cieplnej w zasobach naszej Spółdzielni co miało miejsce mimo budowanych kolejnych bloków mieszkalnych, zaś drugi (2) wykres obrazuje stopniowy wzrost ceny energii cieplnej.

(1)

(2)

Zarząd SML-W w Sierpcu

  

Opubllikowano  29 sierpień 2016

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu publikuje pismo Urzędu Miejskiego w Sierpcu z dnia 11.07.2016r wprowadzające zmianę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc. 
Zarząd SML-W w Sierpcu 
   

Przydatne numery telefonów

Urząd Miasta Sierpc :24 275 86 86
Pogotowie energetyczne :991, 024 365-10-10
Pogotowie gazowe :992,024 262-24-38
Komenda Powiatowa Policji :24 275 92 00
Straż Miejska :24 275 20 66

Kontakt

Adres: Piastowska 28, 09-200 Sierpc
Sekretariat: 24 275-28-12
FAX: 24 275-37-37
E-mail: smlw.sierpc@wp.pl