Opublikowano 12 październik 2018

   
    W imieniu Zarządu, Rady Nadzorczej i pracowników dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przyznania dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej W Sierpcu tytułu „Zasłużony dla powiatu sierpeckiego”.


    Przyznanie tego tytułu jest wyrazem uznania za kilkadziesiąt lat działania w sierpeckiej i spółdzielczej społeczności. Jest również wyrazem uznania dla rac całego zespołu pracowników Spółdzielni, działaczy członków Spółdzielni.
    Otrzymany tytuł daje dużą satysfakcję i jest zachętą do dalszej dobrej pracy na rzecz społeczeństwa naszego powiatu. Cieszymy się z przyznanego tytułu, tym bardziej, że w przyszłym roku Spółdzielnia obchodzić będzie jubileusz 60-cio lecia.

Dziękujemy za przyznany tytuł, który zobowiązuje nas do dalszego, jeszcze lepszego działania i kontynuowania tradycji spółdzielczości w naszym powiecie.


Opublikowano 11 września 2018

    Z okazji 100-lecia uzyskania przez Polskę niepodległości odbyło się uroczyste spotkanie Samorządowców i Spółdzielców Województwa Mazowieckiego zorganizowane przez Krajową Radę Spółdzielczą i Marszałka Województwa Mazowieckiego. Organizatorzy spotkania w swoich wystąpieniach przedstawili znaczenie samorządu w życiu państwa oraz sytuację Sektora Spółdzielczego w Województwie Mazowieckim.
Spółdzielczość na Mazowszu ma ponad 100-letnią historię, spółdzielcy uczestniczyli i uczestniczą w rozwoju swoich lokalnych miejscowości. Sierpecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa mając dorobek 60-letni wniosła znaczący wkład w poprawę warunków zamieszkania oraz wizerunek naszego Miasta i Powiatu. Doceniając osiągnięcia naszej Spółdzielni Krajowa Rada Spółdzielcza wystąpiła z wnioskiem do Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznanie wyróżnienia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik wyróżnił Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorską –Własnościową w Sierpcu Dyplomem uznania z podziękowaniem za promowanie Ruchu Spółdzielczego oraz cenny wkład wniesiony w rozwój gospodarczy i społeczny Województwa Mazowieckiego. W imieniu Spółdzielni dyplom odebrał Józef Chmielewski - Prezes Zarządu SML-W. Dyplom jest wyrazem uznania za kilkadziesiąt lat działania w sierpeckiej i spółdzielczej społeczności.

Opublikowano 17 sierpnia 2018

Zmiana wysokości opłat za zimną wodę i ścieki

    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informuje, iż z dniem 01 .09.20l8r. wzrastają opłaty za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków, które są opłatami niezależnymi od Spółdzielni.

Wzrost w/w opłat jest następstwem zatwierdzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE nowej taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Sierpc – Decyzja WA.RET.070.1.348.3.2018 z dnia 11.07.2018r. która uprawomocniła się z dniem 26.07.2018r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu pismem z dnia 01.08.20l8r. poinformowało Spółdzielnię o nowych taryfach opłat, które zgodnie z art.24f ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków będą obowiązywały od dnia 06.08.2018r. 

Rada Nadzorcza Spółdzielni w dniu 16.08.2018r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia nowych stawek opłat za wodę i ścieki, które będą obowiązywały od 01.09.2018r. mimo, że MPGK ,,EMPEGEK”sp. z o.o. wysokość opłat zmieniła z dniem 06.08.2018r.

Wobec powyższego na koniec miesiąca sierpnia zostanie dokonany odczyt wodomierzy wskazujących zużycie wody i nastąpi rozliczenie wniesionych zaliczek na pokrycie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Rozliczenia zostaną dostarczone mieszkańcom W połowie miesiąca września 2018r.

W załączeniu pismo MPGK „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu oraz Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej W -Warszawie.


Zarząd SML-W w Sierpcu
 

Opublikowano 14 kwiecień 2018

    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu informuje o wysokości zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych w niżej wymienionych budynkach wg stanu na dzień 31.03.2018r.
L.p Adres Kwota zadłużenia
1 Słowackiego 23 11 425,82
2 Braci Tułodzieckich 14a 2 461,60
3 Braci Tułodzieckich 14a 3 734,14
4 Braci Tułodzieckich 14a 2 766,91
5 Osiedlowa 1 1 552,32
6 Osiedlowa 3 2 208,12
7 Osiedlowa 5 4 455,32
8 Osiedlowa 7 29 985,98
9 Grota Roweckiego 1 6 157,70
10 Sienkiewicza 8 5 292,45
11 Jana Pawła II 2 9 600,89
12 Jana Pawła II 4 10 297,37
13 Jana Pawła II 6 5 194,65
14 Jana Pawła II 8 8 030,18
15 Jana Pawła II 10 17 352,13
16 Jana Pawła II 12 43 185,69
17 Jana Pawła II 14 2 818,73
18 Jana Pawła II 16 19 534,90
19 Jana Pawła II 18 1 553,47
20 Jana Pawła II 24 8 503,53
21 Jana Pawła II 25 3 737,48
22 Jana Pawła II 26 10 391,56
23 Jana Pawła II 27 5 496,77
24 Jana Pawła II 28 4 846,95
25 Jana Pawła II 29 10 965,48
26 Jana Pawła II 29a 7 181,07
27 Jana Pawła II 30 3 642,60
28 Jana Pawła II 31 24 083,19
29 Jana Pawła II 32 3 563,40
30 Jana Pawła II 34 7 306,27
31 Jana Pawła II 36 3 476,57
32 Jana Pawła II 40 14 911,87
33 Jana Pawła II 42 8 782,90
34 Jana Pawła II 44 4 281,22
35 Jana Pawła II 46 8 338,66
36 Konstytucji 3-Go Maja 18 11 449,81
37 Narutowicza 3 10 345,23
38 Narutowicza 11 3 846,32
39 Narutowicza 13 5 739,62
40 Narutowicza 15 3 376,65
41 Narutowicza 17 4 585,69
42 Narutowicza 21 5 228,76
43 Narutowicza 23a 54 402,23
44 Narutowicza 23b 2 016,35
45 Narutowicza 23c 4 483,04
46 Sucharskiego 6 7 515,53
47 Sucharskiego 8 4 014,60
48 Sucharskiego 10 7 006,77
49 Piastowska 14 16 320,87
50 Piastowska 20 5 718,86
51 Piastowska 22 3 446,82
52 Witosa 3 8 233,03
53 Witosa 5 18 134,85
54 Paderewskiego 8 8 646,76
55 Paderewskiego 10 12 215,71
56 Piłsudskiego 1 13 548,62
57 Paderewskiego 6 1 882,19
58 Witosa 1 3 875,48
59 Witosa 1a 12 519,65
60 Witosa 1b 6 664,44
61 Jana Pawła II 38 3 003,48

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu

Opublikowano 26 luty 2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY OPŁAT ZA 
CENTRALNE OGRZEWANIE ORAZ DOSTAWY CIEPŁEJ WODY

   
    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informuje, iż z dniem 01.03.2018r wzrastają opłaty związane z centralnym ogrzewaniem i dostawą cieplej wody. Powyższe jest następstwem podwyższenia kosztów zakupu tych mediów od jednego ich dostawcy, którym jest Ciepłownia Sierpc sp. z o.o. w Sierpcu. Spółka ta uzyskała zgodę na wprowadzenie nowej taryfy na ciepło od Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.
W celu pokrycia wzrostu tych cen i po uwzględnieniu rozliczeń za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z ostatnich lat, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 31.01.2018r uchwaliła wzrost opłaty zmiennej dotyczącej centralnego ogrzewania o 0,0721/m2 powierzchni użytkowej lokalu i jednoczenie obniżyła opłatę stalą o 0,0421/m2 powierzchni użytkowej lokalu. Natomiast zmiana opiaty za dostawę cieplej wody wynosi 1,11 21/m3.
    Zwracamy uwagę, iż poprzednia zmiana opiat za centralne ogrzewanie miała miejsce w październiku 2012r i Spółdzielnia utrzymywała te stawkę na niezmienionej wysokości aż do dnia 31.05.2015r, kiedy to z dniem 01.06.2015r Spółdzielnia obniżyła opłaty, mimo że Ciepłownia podwyższyła stawki opłat. Kolejna podwyżka opłat z dniem 01.11.2016r dokonana przez Ciepłownię nie spowodowała podwyżki opłat wnoszonych do Spółdzielni. Taka decyzja była możliwa dzięki trwającym pracom termomodernizacyjne ,które objęły już wszystkie budynki w Spółdzielni i dały możliwość istotnego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło.  


Zarząd SML-W w Sierpcu

Opubllikowano 15 październik 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sierpcu nagrodzona w
II Ogólnopolskim Konkursie Spółdzielni Mieszkaniowych RP


    Dnia 06.11.2017 roku Prezes Spółdzielni Józef Chmielewski podczas VII Krajowego Zjazdu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP odebrał nagrodę w postaci statuetki za udział w II Ogólnopolskim Konkursie Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr. Ryszarda Jajszczyka, organizowanym przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, za wybitne osiągnięcia w prowadzonej działalności i propagowanie pozytywnego wizerunku spółdzielczości mieszkaniowej.Nagroda jest wyrazem uznania za osiągnięte wyniki, daje satysfakcję i jest zachętą do dalszej dobrej pracy na rzecz członków i mieszkańców spółdzielczych zasobów mieszkaniowych.

Nagroda jest podziękowaniem dla wielu ludzi, działaczy spółdzielczych i członków, za współpracę, dbałość o wspólne mienie, poprawę estetyki osiedli mieszkaniowych.

Opubllikowano 23 listopada 2016

       
        Miło nam poinformować, że Pan Stanisław Karolak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sierpcu zarekomendował obiekt realizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Sierpcu : Rozbudowa budynku handlowo-usługowego, ul. Jana Pawła II 38, 09-200 Sierpc jako najciekawszą modernizację ukończoną w 2016 roku. Obiekt uzyskał prawo udziału w Finale Konkursu „Modernizacja Roku 2016” i znajdzie się na stronie internetowej www.modernizacjaroku.org.pl na 71 miejscu na LIŚCIE OBIEKTÓW W I ETAPIE „Polska się Modernizuje 2016” (wg kolejności zgłoszeń).

Opubllikowano   26 październik 2016

                        
    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sierpcu Liderem Spółdzielczości 2016

26 września 2016r. w gościnnych wnętrzach zamku w Gniewie już po raz trzeci odbyła się gala wręczenia nagród Liderom Spółdzielczości Mieszkaniowej - czyli spółdzielniom, które w sposób szczególny dbają o swoje zasoby mieszkaniowe i ich mieszkańców.

Organizatorem konkursu była redakcja miesięcznika „Administrator”. Dokonując oceny spółdzielni, Kapituła Konkursu brała pod uwagę zarówno wyniki z działalności gospodarczej, działalności inwestycyjnej oraz kulturalno - wychowawczej. Zgłoszone do konkursu spółdzielnie zostały podzielone na trzy grupy. W zależności od wielkości zasobów mieszkaniowych, tj. małe, średnie i duże. Wyróżnienia otrzymało 36 spółdzielni z całego kraju, z dużych, jak i niewielkich miast, że wszystkich regionów. Sierpecka Spółdzielnia znalazła się na pierwszym miejscu wśród sześciu nagrodzonych spółdzielni W kategorii „Spółdzielnie średnie z przychodem z inwestycji”. Nagrodę W postaci statuetki i dyplomu odebrała delegacja W składzie: Józef Kosowski-Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiesław Tomkalski - Sekretarz Rady Nadzorczej oraz Ewa Witkowska - Główna księgowa Spółdzielni. Gala była również okazją do nawiązania i podtrzymania wcześniej zawartych kontaktów z przedstawicielami innych spółdzielni oraz producentami rożnych urządzeń dla spółdzielni.
Spółdzielnia Mieszkaniowa z Sierpcu po raz drugi uczestniczyła. w tym konkursie, a więc po raz drugi poddała się ocenie zewnętrznej prowadzonej działalności. Nagroda jest wyrazem uznania za osiągnięte wyniki, za dobrą i rzetelną pracę wielu ludzi: pracowników i działaczy spółdzielczych, a także wielu mieszkańców. W tym trudnym dla spółdzielczości mieszkaniowej okresie, otrzymana nagroda daje satysfakcję i jest zachętą do dalszej dobrej pracy na rzecz spółdzielczości.
   
Z tej okazji Zarząd Spółdzielni dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasze osiągnięcia zostały dostrzeżone i docenione na forum krajowym.


Opubllikowano   12 październik 2016

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

I CIEPŁEJ WODY

    W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informujemy, że z dniem 1.11.2016r. Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. podwyższa cenę opłat za dostawę energii cieplnej.

Mimo tej podwyżki oraz poprzedniej, która nastąpiła w zeszłym roku postanowiliśmy nie dokonywać żadnej zmiany wysokości pobieranych zaliczek na centralne ogrzewanie i dostawę ciepłej wody. Stało się to możliwe dzięki trwających od szeregu lat prac termomodernizacyjnych polegających na dociepleniu ścian, stropodachów i wymianie okien, czego efektem są znaczne oszczędności w zapotrzebowaniu na ciepło.

Zwracamy jednak uwagę, że w zależności od warunków pogodowych i długotrwałości tegorocznej zimy może to wpłynąć na obniżenie wysokości zwrotów przy rozliczeniu sezonu grzewczego.

Poniżej przedstawiamy dwa graficzne wykresy z których pierwszy (1) przedstawia stopniowo zmniejszające się zużycie energii cieplnej w zasobach naszej Spółdzielni co miało miejsce mimo budowanych kolejnych bloków mieszkalnych, zaś drugi (2) wykres obrazuje stopniowy wzrost ceny energii cieplnej.

(1)


(2)


Zarząd SML-W w Sierpcu

Opubllikowano  29 sierpień 2016

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu publikuje pismo Urzędu Miejskiego w Sierpcu z dnia 11.07.2016r wprowadzające zmianę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc. 
Zarząd SML-W w Sierpcu

Dopisano 28 kwiecień 2016

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu publikuje pismo MPGK „EMPEGEK” sp. z o.o. w Sierpcu z dnia 07.04.2016r wprowadzające zmianę opłat za dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków  obowiązujące od dnia 01.05.2016r.Zarząd SML-W w Sierpcu

Dopisano 25 czerwca 2014

Nagroda dla Spółdzielni w Sierpcu

    Mamy przyjemność poinformować, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu, została laureatem Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2013.

Dopisano 25 listopada 2014

Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania. Poradnik użytkownika.

        Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki

Jednym z rozwiązań pozwalających na podniesienie efektywności końcowego wykorzystania energii jest zastosowanie w budynkach wielolokalowych indywidualnych systemów rozliczania kosztów zakupu ciepła. Opracowanie Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii pt. „Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania” zawiera podstawowe informacje o podziale kosztów ciepła dostarczonego do budynku. W publikacji przedstawione zostały opisy zasad działania podzielników kosztów ogrzewania oraz wykorzystujących je systemów rozliczeń. Prezentowane wiadomości mogą być pomocne w wyjaśnieniu wątpliwości towarzyszących rozliczaniu kosztów ogrzewania oraz stanowić przykład do wykorzystania przez podmioty odpowiedzialne za rozliczenia.
Copyright © Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Jak racjonalnie gospodarować ciepłem i wodą - poradnik

Przydatne numery telefonów

Urząd Miasta Sierpc :24 275 86 86
Pogotowie energetyczne :991, 024 365-10-10
Pogotowie gazowe :992,024 262-24-38
Komenda Powiatowa Policji :24 275 92 00
Straż Miejska :24 275 20 66

Kontakt

Adres: Piastowska 28, 09-200 Sierpc
Sekretariat: 24 275-28-12
FAX: 24 275-37-37
E-mail: smlw.sierpc@wp.pl